PROJE KARGO LOJİSTİĞİ ÖNEMİ VE KARİYER FIRSATLARI isimli eğitim için katılımcı sayısının yoğunluğu nedeniyle TEAMS platformunda gerçekleştirilecektir.

 Erişim linki aşağıda belirtilmiştir. Microsoft hesabınız olması yeterlidir.


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU5ZmJhY2YtNGIxZi00YjNhLTg4MGUtYmNjOWViMTRiNWQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3ad5974-1da9-4c62-b82a-bde0acab77a7%22%2c%22Oid%22%3a%22ffdb3f8a-7032-4e47-ae72-237fdb214ed5%22%7d


Toplantı Kimliği: 345 050 581 082

Geçiş kodu: fgvN9c